- Privat policy, hantering av personuppgifter.
GDPR, U-Schakt Ek. För. hanterar samtliga personuppgifter från den 25 maj 2018 enligt GDPR, en lag om hur organisationer som verkar inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera personlig data.


- Berörda personer får enkel tillgång till sina egna uppgifter
- Tydligare krav på hur personuppgifter samlas in och vad som anses vara ett samtycke
- Berörda personer kan få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan
- Berörda personer kan få sina uppgifter borttagna
- Organisationer som drabbats av en incident måste anmäla detta inom 72 timmar från det att dataintrånget upptäcks
- Vår domän använder inga spårningssystem likt Google analytics, vi värnar om våra besökares integritet.
- Internets sökmotorer fångar upp infomationen som vi lägger ut på hemsidan för att du som internetanvändare lättare ska kunna hitta oss.

Den nya lagen innebär också följande, se exempel nedan..

- Privatpersonen ges en starkare rätt över sina personuppgifter.
- Varje personuppgift i organisationens IT-system ska kunna motiveras och redovisas. Företaget ska veta vilka personuppgifter som finns i IT-systemet, var de finns och vem som har och har haft tillgång till dem.
- Varje person har rätt att veta vad som samlas in och i vilket syfte, samt kan när som helst dra tillbaka sitt medgivande, varpå uppgifterna både måste kunna raderas och glömmas bort i systemet.
- Fler uppgifter än idag kommer att räknas som personuppgifter. Det görs inte skillnad mellan strukturerade och ostrukturerade personuppgifter. Personuppgifter i till exempel e-post, pdf:er eller video kommer också att falla under den nya lagstiftningen.
- Den som hanterar personuppgifter måste vara tydligt med vad man samlar in, hur och varför man gör det samt hur man ska hantera personuppgifterna.
- Den som hanterar personuppgifter är skyldig att styra och begränsa vem som har möjlighet att se uppgifterna. Det är en tydlig skärpning jämfört med PUL.
- Personer måste på ett smidigt sätt kunna föra över uppgifter från ett företag till ett annat.
- Kraven på datasäkerhet höjs. Exempelvis ska dataintrång, förlust av data och obehörigt röjande av data alltid dokumenteras och anmälas till Datainspektionen.

Nya rutiner och bätter internkontroll

- Information om vad, varför och hur någon hanterar personuppgifter måste finnas lättillgängligt på rätt språk. Texten måste vara tydlig och lätt att förstå för vanliga användare. All information måste också erbjudas elektroniskt.
- Varje person som är inlagd, men som inte längre arbetar kvar i ett U-Schakts anslutet företag, raderas helt ur systemet
- Information om vad vi samlar in, hur och varför, finns tillgänglig på U-Schakts internahemsida samt under "http://www.u-schakt.se/integritetspolicy.pdf", och hänvisningar på "Registerblankett förare" och "Registerblankett åkare"
- Vilka som har tillgång till dessa uppgifter regleras genom inlogg för att obehöriga ej ska komma över känslig information
- Personuppgifter lämnas aldrig ut utan personens tillstånd
- "Registerblankett förare" skall vara godkänd och underskriven av personen själv för inlägg i systemet
- "Registerblankett medlem" skall vara godkänd och underskriven av firmatecknare
- Information om kontroll av körkort och YKB meddelas till samtliga berörda

För mer information, kontakta vår kvalitets & miljöansvarige.

Daniel Dammbro
Dir: 021-109202
Mobil: 073-7120902
E-post: daniel.dammbro@u-schakt.se
- Integritetspolicy
- Personuppgifter